Zgodni z RODO

Szanowni Klienci

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z nowymi regulacjami, dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów, informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej z Państwem i kwestie te opisujemy w Polityce prywatności. W ramach naszego zespołu wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. To również prawo do tego, abyśmy kontaktowali się z Państwem w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie życzymy.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani danych osobowych, jest: SUPER SAVERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Janiszowska 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 000071131, NIP: 5223111029, REGON: 369295914, www.esecure.pro., bok@esecure.pro

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. eSECURE respektuje wszystkie uprawnienia naszych Klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO. W ramach eSECURE dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań. Powołaliśmy w naszej firmie Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor czuwa nad tym, byśmy przestrzegali wszystkich reguł związanych z ochroną danych osobowych. Chętnie odpowie, z zachowaniem poufności, na wszystkie pytania naszych klientów.

eSECURE ściśle stosuje się do obowiązujących przepisów. Nasza firma jest w pełni transparentna – jasno pokazujemy, jakie dane przetwarzamy, w oparciu o jakie przepisy, i jakie konkretnie prawa przysługują naszym klientom w tym zakresie (co zostało szczegółowo opisane w Polityce Prywatności). Wychodzimy naprzeciw oraz w pełni akceptujemy oczekiwania i decyzje naszych Klientów dotyczące przetwarzanych przez nas danych. Staramy się wyjaśniać wszystkie kwestie związane z danymi osobowymi prosto i przejrzyście. W Polityce Prywatności informujemy m.in. o: podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych, okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych,
o prawach osób, których dane osobowe dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się z nami celem ich realizacji.

Podejmujemy działania mające na celu pełne zapewnienie prywatności naszych Klientów, które wyraża się również w tym, że macie Państwo prawo zrezygnować z bezpośrednich kontaktów ze strony eSECURE. Chcemy móc do Państwa dzwonić i pisać, oferować produkty i usługi, które, jak mamy nadzieją zainteresują Państwa i będą dopasowane do Państwa potrzeb – ale jeśli dokonacie innego wyboru, oczywiście będziemy to respektować. Klienci, którzy wyrazili sprzeciwy będą również mogli korzystać z naszych usług w sposób dostosowany do swoich oczekiwań.

Ważne dokumenty: Regulamin, Polityka Prywatności

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?